Lagen om rökning. Ny lag om rökning på allmän plats 2019-11-19

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

lagen om rökning

Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska varje år till Folkhälsomyndigheten lämna in 1. . För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av denna lag eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover. Den 1 juli 2019 antas en ny lag i Sverige som innebär att det blir förbjudet att röka på många allmänna platser utomhus. Av 12 § framgår att den som i näringsverksamhet lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år. Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år.

Next

Tobakslag (1993:581) Svensk författningssamling 1993:1993:581 t.o.m. SFS 2018:572

lagen om rökning

Lagen ska inte tillämpas på produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastrafflagen 1968:64 eller som hälsofarliga varor enligt lagen 1999:42 om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Förpackningar till tobaksvaror som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på marknaden ska förses med uppgifter för att säkerställa identifikation av platsen och tiden för tobaksvarans tillverkning. Tre krogar fått ok för rökruta Gällande krogar och klubbar har Stockholms miljöförvaltning som vi tidigare berättat beviljat vissa utomhusetablissemang att ha en rökruta. Folkhälsomyndigheten ska omedelbart underrätta Europeiska kommissionen och de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater om åtgärder som vidtagits enligt första stycket och översända annan relevant information. Rökare vinner i domstolarna Tre domar i tvister som gällde rökning på balkonger som grannar upplevt som störande visar domstolarnas inställning.

Next

Rökfria miljöer — Folkhälsomyndigheten

lagen om rökning

Trots bestämmelsen i 2 § 5 får rökning tillåtas i restauranger och på andra serveringsställen i separata rum som särskilt avsatts för rökning. Om en offentlig tillställning eller en allmän sammankomst anordnas i en byggnad som samtidigt används för ett annat ändamål, gäller reglerna endast de delar av byggnaden som tas i anspråk för tillställningen eller sammankomsten. Hänvisningen till bestämmelserna om innehållsdeklaration tas bort och termen varningstexter ersätts med termen hälsovarningar se kommentaren till 9 §. Reglerna gäller också lokaler för patienter i t. Möjligheten att i domstol få stöd för tvingande förbud mot rökning på t ex balkonger och på uteplatser vid fastigheter bedömer Erika P Björkdahl som större än totalt rökförbud i lägenheterna. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat, via postorder, distansförsäljning eller på liknande sätt. Det är inte heller tillåtet att inrätta rökrum i t.

Next

Efter nya lagen: tre fall av rökning anmälda

lagen om rökning

Försäljning får efter en sådan ansökan fortsätta i avvaktan på tillståndsmyndighetens beslut. Tillverkare och importörer av sådana nya tobaksvaror som har anmälts enligt ska varje år till Folkhälsomyndigheten lämna in alla nya eller uppdaterade uppgifter om de studier, undersökningar och annan information som ska redovisas i eller i samband med anmälan. . Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål. Domstolarnas synsätt ges av Erika P Björkdahl, docent i civilrätt och föreståndare för Institutet för fastighetsrättslig forskning vid Uppsala universitet.

Next

Straff för rökning på allmänna platser enligt den nya lagen

lagen om rökning

Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ansvarar för att produkterna uppfyller de krav som följer av föreskrifter om innehåll och utformning som har meddelats med stöd av 11 kap. Reglerna gäller även för de delar av lokalerna som enbart är till för personalen prop. . Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas. Hänvisning av platser där folk får röka är inget som upprätthållarna har ansvar för. Regleringen följer de krav som tobaksproduktdirektivet. Detsamma gäller lokaler som avses i 2 § 1 och som är upplåtna enbart för personal.

Next

Efter nya lagen: tre fall av rökning anmälda

lagen om rökning

Förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på marknaden ska förses med texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker som är förenade med bruk av tobak och örtprodukter för rökning samt om rökavvänjning hälsovarningar. Styckförpackningar och eventuell ytterförpackning till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte antyda ekonomiska fördelar genom att innehålla tryckta kuponger, erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor till priset av en eller liknande erbjudanden. De delstatliga lagarna varierar, men det är inte ovanligt att det är nyinflyttade som skriver på ett kontrakt där rökförbud ingår. Tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare får inte sponsra ett evenemang eller en verksamhet dit allmänheten har tillträde eller som kan antas få gränsöverskridande effekt, om sponsringen kan antas medföra att avsättningen av tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare främjas. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den rapporteringsskyldighet som anges i 2 kap.

Next

Tobakslag (1993:581)

lagen om rökning

Från början gällde policyn enbart kategorin public housing. . Kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter. Ansvaret att kontrollera ägarna ligger i sin tur på miljöförvaltningen. Barn- och ungdomsverksamhet Inomhuslokaler Rökning är förbjuden i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom 6 kap.

Next

Ny lag om rökning

lagen om rökning

Detta brott aktualiseras när en person obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe. Den som är ansvarig enligt 8 § ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om rapporteringsskyldigheten enligt första stycket. En styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 stycken cigaretter. Rökförbud är ett mot på allmänna platser både utomhus och inomhus. Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

Next

Efter nya lagen: tre fall av rökning anmälda

lagen om rökning

Slutligen görs paragrafen även tillämplig på örtprodukter för rökning. Konsumentverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller kommunens tillsyn enligt 3 § 3. Om du har några fler funderingar kring den nya lagen är du välkommen att återkomma med en ny fråga, så försöker vi hjälpa till så snabbt vi kan. På Lagrådets inrådan placeras detta sist och blir ett nytt tredje stycke. Tillverkare och importörer av sådana nya tobaksvaror som har anmälts enligt 12 f § ska varje år till Folkhälsomyndigheten lämna in alla nya eller uppdaterade uppgifter om de studier, undersökningar och annan information som ska redovisas i eller i samband med anmälan. Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak som vid ikraftträdandet har en marknadsandel om minst 3 procent i Europeiska unionen i en viss produktkategori får fortsätta att tillhandahållas konsumenter på marknaden efter ikraftträdandet, dock längst till den 20 maj 2020. Vid tillämpningen måste man dock tänka på att vissa utomhusmiljöer inte alltid är tydligt avgränsade.

Next

Tobakslag (1993:581)

lagen om rökning

Vill konkursboet fortsätta rörelsen ska en ny ansökan göras hos kommunen. Märkningen på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning och på själva tobaksvaran får inte 1. Vid Konsumentombudsmannens tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknadsföringslagen 2008:486. Bestämmelser om ansvar för olovlig införsel och olovlig utförsel av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns i lagen 2000:1225 om straff för smuggling. En ny tobaksvara som inte har anmälts i enlighet med första och andra styckena får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

Next