Yasin suresi arapça oku. Yasin suresi oku, dinle! Türkçe meali ile Yasin suresi 2019-11-19

Yasin Suresi dinle! Yasin Suresi Arapça okunuşu! Yasin Suresi Türkçe meali

yasin suresi arapça oku

Emin ol ki sen, hiç şüphesiz risalet görevi ile gönderilen peygamberlerdensin. Bu tebliğden sonra bir de aklî delillerle aydınlatılarak buyuruluyor ki: Meâl-i Şerifi 33- Hem bir delildir onlara ölü toprak. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun 55. Bu bakımdan bazı tefsirciler demişlerdir ki, ağaçtan maksat cinstir. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun 54. Peki Regaip kandilinde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler neler? Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun 14.

Next

Yasin Suresi Arapça Oku

yasin suresi arapça oku

O, her yaratılmışı hakkıyla bilendir. Kendimiz edip kendimiz bulsak da, Rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek genişlikte. İn entüm illê fî dalêlim-mubîn. Her kim geceleri okursa, bütün günahları affedilir. Hazret-i Muhammed'i güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, Eslâfı, ervahı, eşbahı güldüren bu manzarayı makûs edip bütün bu gülenleri şu mübarek gece hürmetine ağlatma ya Rabbi. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn 28.

Next

Yasin suresi arapça okunuşu

yasin suresi arapça oku

Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym 39. Peki kandil duası nasıl yapılır? Ben sizin Rabbinize gerçekten iman ettim, şimdi beni duyun da şahid olun. Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle ya Rabbi! Mânâ bakımından ise şiir, gerçek olup olmadığı aranmaksızın hoşlandırmak veya tiksindirmek, coşturmak veya küstürmek gibi hisleri gıcıklayan hayalî kuruntulara, zanna dayanan kıyaslara, duygu oyunlarına aittir. Şimdi o, apaçık bir düşman kesilmiştir. Kavmi hakkında böyle temennide bulundu.

Next

Nebe Suresi Arapça ve Türkçe Oku

yasin suresi arapça oku

Ve bakmışsın, hepsi birden huzurumuzda divan durmaktadır. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun 8. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun 81. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun 60. Ne vahiy, ne peygamberlik, ne kitap. Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi! Ancak burada dikkate değer nokta şudur ki, bundan maksat ağaçtaki odun veya kömürü göstermek değil, sürtme ve temas ile yeşil ağaçtan meydana gelen hararet ve tutuşmayı anlatmaktır.

Next

Yasin suresi arapça okunuşu

yasin suresi arapça oku

Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym 40. İşte onu hem bir bağışlanma, hem de şerefli bir mükafatla müjdele. Dünya ile ilgili bir maksat ve karşılık talep etmez. Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir kavimsiniz. Onlara, o gafillere ve inkârcılara o ölü arz, arz, toprak bilinmektedir ki cansızdır. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun.

Next

Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Oku

yasin suresi arapça oku

Mekânda tecelli eden görülen ilâhî kudreti hatırlattıktan sonra, bununla da zamanda tecelli eden ilâhî kudrete işaret buyuruluyor. Bununla beraber yerde hayat işi meydana geldiği için, yine fen ilimleriyle uğraşanlar derler ki: Fakat başlangıçta ilk tohumun, ilk hücrenin tabiat dışı olarak meydana gelmiş olduğunu kabul etmek zorunludur. . Bak, işte kabirIerden, RabIerine doğru akın akın gidiyorIar. BukağıIar çeneIere dayanmıştır da bu yüzden onIarın kafaIarı yukarı kaIkıktır. Demek ki, peygamberlik yalnız korkutmak için değil, hem de böyle büyük müjde ile müjdeleme hikmeti içindir. Biz onIarın sır oIarak tuttukIarını da açıkIadıkIarını da biIiyoruz.

Next

Tevbe Suresi Arapça ve Türkçe Oku

yasin suresi arapça oku

Ve o, öyle yaratan, öyle bilendir. Ne kendine, ne güç, kuvvet ve kazancına, ne de senden başkasından ellerinde meydana gelenlerin hiç birine isnad etmemek. Gündüzü ondan soyup aIırız da onIar karanIığa gömüIüverirIer yasin suresi. Hem bir delildir onlara ölü toprak. Böyle denince ne dedi, bilir misiniz? O'na Yasin sahibi Habib Neccar gibi koşa koşa iman ve İslâm ile, kendi rızasıyla dönüş yaparak, bağışlanmaya ve ikrama kavuşmak istemeyenler de sonunda zorla döndürülecekler, yakalanıp O'nun yüce huzuruna götürülecekler, hesapları görülüp cezaları verilecektir.

Next

Yasin Suresi Meali

yasin suresi arapça oku

Sana itaat edilir Sen karşılığını veririsin; Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin, darda kalanlara icabet edersin, zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın. Yani her yarattığını bütün incelikleriyle, her birinin toplanan ve dağılan bütün parçaları, usul ve fürûu aslı ve dalları , durumları, halleri, nicelikleri, miktarları, her türlü özellikleriyle bilir. Artık bugün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız, bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar. Biz de onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun 72. Şu halde böyle irade buyurulmuyorsa yapılamayacağından değil, cezaları ahirette verileceği içindir.

Next

Yasin Suresi Arapça

yasin suresi arapça oku

BukağıIar çeneIere dayanmıştır da bu yüzden onIarın kafaIarı yukarı kaIkıktır. Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle Ya Rabbi! Bugün siz bir tarafa ayrılın. OnIar artık bir daha bunIara dönmeyecekIer. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun 56. O zaman yoIa koyuImak isterIer ama nasıI görecekIer? Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym 19. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun 75.

Next